معرفی سایتهای مرتبط با الکترومغناطیس

معرفی سایتهای مرتبط با الکترومغناطیس

در این بخش، سایت های مفیدی که مرتبط با الکترومغناطیس هستند به اختصار معرفی می شوند:

  • antenna-theory.com: معرفی آنتن و انواع آن
  • rfcafe.com: مفاهیم مختلف برق و الکترومغناطیس
  • rfsims.com: شبیه سازی و دانلود طرح های الکترومغناطیسی، فرکانس رادیویی و مایکروویوی
  • everythingrf.com: معرفی انواع محصولات فرکانس رادیویی و محاسبات آنها
  • microwaves101.com: دایرةالمعارف مایکروویو و محاسبات مرتبط با آن