طرح های شبیه سازی الکترومغناطیسی

عنوان نرم افزار شبیه ساز

HFSS2 CST0 FEKO0 COMSOL0 ADS0

طرح شبیه سازی الکترومغناطیسی

شبیه‌سازی الکترومغناطیسی یک ساختار به منظور بررسی صحت طراحی موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه می‌گردد. یکی از مراحل شبیه‌سازی یک طرح در یک نرم‌افزار، رسم آن در نرم‌افزار و تنظیم پارامترهای شبیه‌سازی در آن است. به منظور صرفه‌جویی در وقت طراحان، در این بخش طرح‌های مختلف شبیه‌سازی در نرم‌افزارهای مختلف به طور رایگان ارائه می‌گردد.

علاوه بر این، طرح‌های موجود در این بخش می‌تواند مثال‌های خوبی برای یادگیری قابلیت‌های نرم‌افزارهای الکترومغناطیسی نیز باشد.